RODO

1) INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW KART LOJALNOŚCIOWYCH
2) INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KONTRAHENTÓW
3) INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI
4) INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH UDZIAŁOWCÓW SPÓŁKI


Kontakt z w sprawie Ochrony Danych:

nr tel.: 23 692 82 18,
e-mail: spolempsspultuskrodo@onet.pl
 


1) INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW KART LOJALNOŚCIOWYCH

 1. Administratorem Danych osobowych pracowników jest ,,Społem” PSS, ul. Rynek 16, 06-100 Pułtusk, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. stoł. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie, pod nr KRS: 0000149683, nr NIP:5680000609,nr Regon:001032723

 2. Kontakt z w sprawie Ochrony Danych
  nr tel.: 23 692 82 18, e-mail: spolempsspultuskrodo@onet.pl

 3. Administrator przetwarza dane osobowe klientów, którzy przystąpili do programu lojalnościowego ,,Społem znaczy razem” na podstawie deklaracji klienta o przystąpieniu do programu oraz na podstawie wyrażonych przez niego zgód.

 4. Administrator przetwarza dane klientów w celu realizacji jego zobowiązań wynikających z programu lojalnościowego ,,Społem znaczy razem”. Dane osobowe oraz dane o dokonywanych przez Uczestnika zakupach, transakcjach są przetwarzane, w zależności od zakresu udzielonych zgód, do następujących celów:
  - w celu realizacji Programu, na co składa się m. in.:
  a) naliczenia punktów za wykonane zakupy;
  b) aktualizacja Stanu konta Uczestnika Programu;
  c) dezaktywacja punktów;
  d) dokonywanie korekt na Koncie Uczestnika;
  e) wymiana punktów na nagrody;
  f) przyznanie bonu zakupowego przez Organizatora;
  - w celach marketingowych;
  - w celu przesyłania informacji handlowych;

 5. w celu oceny informacji o preferencjach osobistych, zachowaniach Uczestnika, w ramach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych (profilowanie).

 6. Przetwarzanie danych dokonywane przez Administratora polega między innymi na monitorowaniu zachowania klientów, poprzez monitorowanie ich zakupów dokonywanych przy użyciu karty lojalnościowej.

 7. Dane klientów podlegają profilowaniu i zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji wobec klientów w przedmiocie przedstawienia im dostosowanej do ich indywidualnych preferencji oferty handlowej.

 8. Dane klientów są przetwarzane w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego.

 9. Klient może w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego.

 10. Dane klientów są przechowywane przez Administratora przez czas trwania programu lojalnościowego, po czym są niszczone.

 11. Administrator prowadzi monitoring wizyjny wszystkich punktów usługowych i handlowych w następujących lokalizacjach:
  - ,,Gama”, ul. Tartaczna 33, 06-100 Pułtusk,
  - ,,Mini Gama”, ul. Świętojańska 2, 06-100 Pułtusk,
  - ,,Mini Gama”, ul. Daszyńskiego 5, 06-100 Pułtusk,
  - ,,Aśka”, ul. Traugutta 23, 06-100 Pułtusk.

Monitoring jest niezbędny do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz klientów i
ochrony mienia Administratora.

Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek i pomieszczeń udostępnionych zakładowej organizacji związkowej.

Dostęp do zapisu monitoringu odtwarzanego w czasie rzeczywistym mają pracownicy upoważnieni przez ADO.

Nagrania obrazu ADO przetwarza wyłącznie do celów zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz klientów i ochrony mienia.

Nagrania obrazu przechowuje się przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania.

W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony powyżej ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Po upływie okresów, o których mowa wyżej, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu.

Pomieszczenia i teren monitorowany są oznaczone w sposób widoczny i czytelny, za pomocą znaku przedstawiającego symbol kamery i opatrzonego informacją iż dane przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia.

 1. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Administratora ma prawo do:

 1. do żądania od ADO dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych (w celu realizacji tych praw klient powinien zwrócić się do ADO drogą mailową pod adresem: spolempsspultuskrodo@onet.pl, lub korespondencyjnie pod adresem: Społem PSS, ul. Rynek 16, 06-100 Pułtusk w korespondencji z ADO należy podać imię i nazwisko oraz nr karty klienta, a także opisać, czego dotyczy żądanie Klienta);

 2. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – osoba, której dane dotyczą, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (cofnięcie zgody może nastąpić poprzez złożenie wypełnionego formularza cofnięcia zgody w dowolnym punkcie handlowo-usługowym ADO lub poprzez wysłanie informacji o cofnięciu zgody na następujący adres mailowy: spolempsspultuskrodo@onet.pl z adresu mailowego, który został podany przez klienta w formularzu przystąpienia do programu lojalnościowego, w oświadczeniu o cofnięciu zgody należy podać imię, nazwisko oraz nr karty klienta);

 3. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszaw

   

2) INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KONTRAHENTÓW

 1. Administratorem Danych osobowych pracowników jest ,,Społem” PSS, ul. Rynek 16, 06-100 Pułtusk, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. stoł. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie, pod nr KRS: 0000149683, nr NIP:5680000609,nr Regon:001032723

 2. Kontakt z w sprawie Ochrony Danych
  nr tel.: 23 692 82 18, e-mail: spolempsspultuskrodo@onet.pl

 3. Administrator przetwarza dane osobowe swoich kontrahentów na podstawie umów zawartych z nimi jedynie w celu realizacji tych umów oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Prawnie uzasadnione interesy są realizowane między innymi poprzez przekazywanie danych do kontaktu poszczególnych kontrahentów pracownikom Administratora, innym kontrahentom, dostawcom, podmiotom współpracującym (w tym podmiotom zrzeszonym w grupie przedsiębiorstw PSD), tylko i wyłącznie wtedy gdy jest to podyktowane koniecznością realizacji zadania administratora wynikającego z jego działalności gospodarczej oraz jest uzasadnione relacją danego kontrahenta z Administratorem.

 4. Kontrahent może w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora ze względu na szczególną sytuację Kontrahenta, zaś Administrator sprzeciw ten uwzględni pod warunkiem, że nie ma ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do takiego przetwarzania danych osobowych Kontrahenta, nadrzędnych wobec jego interesów, praw i wolności.

 5. Administrator przechowuje dane osobowe kontrahentów przez czas trwania umowy oraz przez okres niezbędny do ewentualnego dochodzenia roszczeń po ustaniu umowy, nie krócej niż przez pięć lat od zakończenia roku kalendarzowego w którym powstał obowiązek podatkowy po stronie Administratora wynikający z zawarcia umowy.

 6. Administrator prowadzi monitoring wizyjny wszystkich punktów usługowych i handlowych w następujących lokalizacjach:

- ,,Gama”, ul. Tartaczna 33, 06-100 Pułtusk,
- ,,Mini Gama”, ul. Świętojańska 2, 06-100 Pułtusk,
- ,,Mini Gama”, ul. Daszyńskiego 5, 06-100 Pułtusk,
- ,,Aśka”, ul. Traugutta 23, 06-100 Pułtusk.

Monitoring jest niezbędny do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz klientów i ochrony mienia Administratora.

Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek i pomieszczeń udostępnionych zakładowej organizacji związkowej.

Dostęp do zapisu monitoringu odtwarzanego w czasie rzeczywistym mają pracownicy upoważnieni przez Administratora.

Nagrania obrazu Administrator przetwarza wyłącznie do celów zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz klientów i ochrony mienia.

Nagrania obrazu przechowuje się przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania.

W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony powyżej ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Po upływie okresów, o których mowa wyżej, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu.

Pomieszczenia i teren monitorowany są oznaczone w sposób widoczny i czytelny, za pomocą znaku przedstawiającego symbol kamery i opatrzonego informacją iż dane przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia.

 1. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Administratora ma prawo do:

 1. żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych

(w celu realizacji tych praw Kontrahent powinien zwrócić się do Administratora drogą mailową pod adresem spolempsspultuskrodo@onet.pl, lub korespondencyjnie pod adresem: Społem PSS, ul. Rynek 16, 06-100 Pułtusk w korespondencji z Administratorem należy podać imię i nazwisko oraz nazwę, datę zawarcia i ewentualnie nr umowy łączącej Kontrahenta z Administratorem, a także opisać, czego dotyczy żądanie Kontrahenta);

 1. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 
3) INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI

 1. Administratorem Danych osobowych pracowników jest ,,Społem” PSS, ul. Rynek 16, 06-100 Pułtusk, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. stoł. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie, pod nr KRS: 0000149683, nr NIP:5680000609,nr Regon:001032723

 2. Kontakt z w sprawie Ochrony Danych
  nr tel.: 23 692 82 18, e-mail: spolempsspultuskrodo@onet.pl

 3. Administrator przetwarza dane osobowe Członków Spółdzielni na podstawie deklaracji członkowskiej oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1560 ze zm.) jedynie w celu realizacji stosunku łączącego Spółdzielnię z jej członkami oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Prawnie uzasadnione interesy mogą być realizowane między innymi poprzez przekazywanie danych poszczególnych Członków Spółdzielni pracownikom Administratora, kontrahentom, dostawcom, podmiotom współpracującym (w tym podmiotom zrzeszonym w grupie przedsiębiorstw PSD), tylko i wyłącznie wtedy gdy jest to podyktowane koniecznością realizacji zadania administratora wynikającego z jego działalności gospodarczej oraz jest uzasadnione stosunkiem prawnym istniejącym między Członkiem Spółdzielni a Spółdzielnią.

 4. Członek Spółdzielni może w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora ze względu na szczególną sytuację Członka Spółdzielni, zaś Administrator sprzeciw ten uwzględni pod warunkiem, że nie ma ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do takiego przetwarzania danych osobowych Członka Spółdzielni, nadrzędnych wobec jego interesów, praw i wolności.

 5. Administrator przechowuje dane osobowe Członka Spółdzielni przez czas trwania stosunku członkostwa oraz przez okres wskazany w przepisach szczególnych.

 6. Administrator prowadzi monitoring wizyjny wszystkich punktów usługowych i handlowych w następujących lokalizacjach:

- ,,Gama”, ul. Tartaczna 33, 06-100 Pułtusk,
- ,,Mini Gama”, ul. Świętojańska 2, 06-100 Pułtusk,
- ,,Mini Gama”, ul. Daszyńskiego 5, 06-100 Pułtusk,
- ,,Aśka”, ul. Traugutta 23, 06-100 Pułtusk.

Monitoring jest niezbędny do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz klientów i ochrony mienia Administratora.

Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek i pomieszczeń udostępnionych zakładowej organizacji związkowej.

Dostęp do zapisu monitoringu odtwarzanego w czasie rzeczywistym mają pracownicy upoważnieni przez Administratora.

Nagrania obrazu Administrator przetwarza wyłącznie do celów zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz klientów i ochrony mienia.

Nagrania obrazu przechowuje się przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania.

W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony powyżej ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Po upływie okresów, o których mowa wyżej, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu.

Pomieszczenia i teren monitorowany są oznaczone w sposób widoczny i czytelny, za pomocą znaku przedstawiającego symbol kamery i opatrzonego informacją iż dane przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia.

 1. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Administratora ma prawo do:

 1. żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych

(w celu realizacji tych praw Kontrahent powinien zwrócić się do Administratora drogą mailową pod adresem:spolempsspultuskrodo@onet.pl Społem PSS, ul. Rynek 16, 06-100 Pułtusk, w korespondencji z Administratorem należy podać imię i nazwisko oraz nazwę, datę zawarcia i ewentualnie nr umowy łączącej Kontrahenta z Administratorem, a także opisać, czego dotyczy żądanie Kontrahenta);

 1. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

   

4) INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH UDZIAŁOWCÓW SPÓŁKI

 1. Administratorem Danych osobowych pracowników jest ,,Społem” PSS, ul. Rynek 16, 06-100 Pułtusk, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. stoł. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie, pod nr KRS: 0000149683, nr NIP:5680000609,nr Regon:001032723

 2. Kontakt z w sprawie Ochrony Danych
  nr tel.: 23 692 82 18, e-mail: spolempsspultuskrodo@onet.pl

 3. Administrator przetwarza dane osobowe Udziałowców na podstawie umowy Spółki/statutu lub umowy nabycia udziałów oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1577 ze zm.) oraz ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 986 ze zm.) jedynie w celu realizacji stosunku łączącego Spółkę z jej Udziałowcami oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Prawnie uzasadnione interesy mogą być realizowane między innymi poprzez przekazywanie danych poszczególnych Udziałowców pracownikom Administratora, kontrahentom, dostawcom, podmiotom współpracującym (w tym podmiotom zrzeszonym w grupie przedsiębiorstw PSD), tylko i wyłącznie wtedy gdy jest to podyktowane koniecznością realizacji zadania administratora wynikającego z jego działalności gospodarczej oraz jest uzasadnione stosunkiem prawnym istniejącym między Udziałowcem a Spółką.

 4. Udziałowiec może w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora ze względu na szczególną sytuację Udziałowca, zaś Administrator sprzeciw ten uwzględni pod warunkiem, że nie ma ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do takiego przetwarzania danych osobowych Udziałowca, nadrzędnych wobec jego interesów, praw i wolności.

 5.  Administrator przechowuje dane osobowe Udziałowca przez czas posiadania przez Udziałowca udziałów w spółce oraz przez okres wskazany w przepisach szczególnych.

 6. Administrator prowadzi monitoring wizyjny wszystkich punktów usługowych i handlowych w następujących lokalizacjach:

- ,,Gama”, ul. Tartaczna 33, 06-100 Pułtusk,
- ,,Mini Gama”, ul. Świętojańska 2, 06-100 Pułtusk,
- ,,Mini Gama”, ul. Daszyńskiego 5, 06-100 Pułtusk,
- ,,Aśka”, ul. Traugutta 23, 06-100 Pułtusk.

Monitoring jest niezbędny do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz klientów i ochrony mienia Administratora.

Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek i pomieszczeń udostępnionych zakładowej organizacji związkowej.

Dostęp do zapisu monitoringu odtwarzanego w czasie rzeczywistym mają pracownicy upoważnieni przez Administratora.

Nagrania obrazu Administrator przetwarza wyłącznie do celów zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz klientów i ochrony mienia.

Nagrania obrazu przechowuje się przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania.

W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony powyżej ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Po upływie okresów, o których mowa wyżej, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu.

Pomieszczenia i teren monitorowany są oznaczone w sposób widoczny i czytelny, za pomocą znaku przedstawiającego symbol kamery i opatrzonego informacją iż dane przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia.

 1. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Administratora ma prawo do:

 1. żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych

(w celu realizacji tych praw Kontrahent powinien zwrócić się do Administratora drogą mailową pod adresem spolempsspultuskrodo@onet.pl, lub korespondencyjnie pod adresem: Społem PSS, ul. Rynek 16, 06-100 Pułtusk w korespondencji z Administratorem należy podać imię i nazwisko oraz nazwę, datę zawarcia i ewentualnie nr umowy łączącej Kontrahenta z Administratorem, a także opisać, czego dotyczy żądanie Kontrahenta);

 1. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.